16:00 | 14/04/2016

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần bán đấu giá theo lô để thoái vốn của Tổng công ty ĐSVN tại CTCP Toa xe Hải Phòng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần bán đấu giá theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Toa xe Hải Phòng như sau: 

  1. Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
  2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Toa xe Hải Phòng
  3. Địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền – Hải Phòng
  4. Vốn điều lệ: 19.186.730.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.380.831 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 08 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 03 NĐT                    Cá nhân: 05 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.046.648 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 4.142.493 CP           Cá nhân: 6.904.155  CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2016