13:00 | 23/06/2016

Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Hải Vân Nam

Ngày 16/06/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 3318/UBCK- QLCB V.v hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Hải Vân Nam với những nội dung chính sau đây:

+ Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM.
+ Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM.
+ Hoạt động kinh doanh chính: cho thuê văn phòng và kinh doanh nhà hàng khách sạn.
+ Vốn điều lệ, vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 200.000.000.000 đồng.
+ Vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 5.750.400.000 đồng (theo mệnh giá), chiếm 2,87% vốn điều lệ của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.
+ Tên cổ phiếu chào bán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
+ Tổng số lượng cổ phiếu cháo bán: 575.040 cổ phiếu, chiếm 2,87% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Hải Vân Nam.
+ Giá khởi điểm đấu giá: 16.700 đồng/cổ phần.
+ Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai ra công chúng thông qua Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
+ Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm Havana.rar
Tải về