Văn bản Đảng ủy

08:35 | 11/05/2016

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Hướng dẫn nội dung thảo luận và viết thu hoạch cá nhân

Căn cứ Kế hoạch Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xin gợi ý một số nội dung cần thảo luận và viết thu hoạch cá nhân.

Tệp đính kèm Hdan-NQDHDBTQXII.rar
Tải về