Văn bản Đảng ủy

10:53 | 09/07/2015

Hướng dẫn chuẩn bị tham luận tại Đại hội XI Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN

Để việc thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI về các nội dung: tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đường sắt Việt Nam Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 được tập trung, chuyên sâu đóng góp tích cực cho các văn kiện. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN chuẩn bị ý kiến tham luận bằng văn bản theo nội dung sau.