Văn bản Đảng ủy

08:03 | 13/09/2016

Kế hoạch Quy hoạch cấp ủy các cấp trong đảng bộ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 30/8/2016 của Đảng ủy Khối DNTW (ĐUK) về công tác quy hoạch ban chấp hành đảng bộ trực thuộc ĐUK; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN thống nhất kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy các cấp trong đảng bộ Tổng công ty ĐSVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tệp đính kèm KH05-DU-DSVN2016.rar
Tải về