Văn bản Đảng ủy

10:22 | 24/03/2015

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH T.Ư Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Tệp đính kèm KH HOC TAP NQTW10 KHOA XI_T3_2015_chuan.doc
Tải về