Văn bản Đảng ủy

09:58 | 04/10/2016

Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 08 –HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 06-KHDU.doc
Tải về