Văn bản Đảng ủy

15:05 | 06/10/2016

Kết luận của BCH Đảng bộ về tiếp tục tạo nguồn cán bộ trẻ giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (khóa XI) đã nghe và thảo luận báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 20/5/2011 về tạo nguồn cán bộ trẻ trong đảng bộ Tổng công ty.

Tệp đính kèm 144-KL%C4%90U.doc
Tải về