Văn bản Đảng ủy

10:48 | 22/07/2015

Quy chế bẩu cử tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất thực hiện Quy chế bầu cử như sau:
File đính kèm: QC BauCu (1).doc