Văn bản Đảng ủy

10:47 | 22/07/2015

Quy chế làm việc tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ theo Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 29/9/2014 của Đảng ủy Khối DNTW, Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI thống nhất thực hiện Quy chế làm việc như sau:
File đính kèm: QC LamViec (1).doc