Văn bản Đảng ủy

16:43 | 04/04/2016

Quy trình, thủ tục, hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ Tổng công ty ĐSVN

Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc đảng bộ Tổng công ty như sau:

 1. Xin chủ trương, xây dựng Đề án kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra.
 2. a) Xin chủ trương

Khi cần bổ sung tăng thêm số lượng ủy viên Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy so với khung số lượng đã được đại hội quyết định và khi cần kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BTV, ủy viên UBKT, chủ nhiệm và Phó CN UBKT, các đảng ủy trực thuộc phải xin chủ trương của BTV Đảng ủy Tổng công ty bằng văn bản (trong đó, nêu dự kiến nguồn nhân sự kiện toàn đối với từng chức danh) trước khi thực hiện các bước quy trình nhân sự nêu tại điểm 2,3,4 dưới đây.

 1. Xây dựng Đề án bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Khi có nhu cầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, thường trực đảng ủy và UBKT đảng ủy, trước khi thực hiện các bước quy trình nhân sự dưới đây, BTV đảng ủy (hoặc Thường trực ĐU nơi không có BTV) trực thuộc phải xây dựng và thông qua BCH cùng cấp về Đề án kiện toàn cấp ủy, UBKT cấp ủy (thông qua Đề án tại hội nghị BCH hoặc xin ý kiến từng ủy viên BCH bằng văn bản). Việc xây dựng Đề án kiện toàn cấp ủy, UBKT cấp ủy phải căn cứ vào Đề án nhân sự cấp ủy đã thông qua tại đại hội đảng bộ đầu nhiệm kỳ, Đề án nhân sự BTV cấp ủy, UBKT cấp ủy đã thông qua tại hội nghị BCH lần thứ nhất và thực tế của đảng bộ.

 1. Quy trình bổ sung ủy viên BCH

Bước 1: Căn cứ Đề án kiện toàn cấp ủy đã được BCH đảng bộ thông qua, quy hoạch cấp ủy đã được duyệt và giới thiệu của các đơn vị có cơ cấu nhân sự bổ sung vào BCH, thường trực đảng ủy trực thuộc hội ý về danh sách dự kiến bổ sung ủy viên BCH và quyết định triệu tập hội nghị BTV đảng ủy (nơi không có BTV thì triệu tập hội nghị BCH thực hiện bước 2) để lấy ý kiến (bằng phiếu kín) về dự kiến nhân sự giới thiệu bổ sung vào BCH.

Bước 2: Hội nghị BCH đảng bộ lấy phiếu giới thiệu (bằng phiếu kín) bổ sung ủy viên BCH đối với nhân sự do BTV dự kiến và nhân sự được giới thiệu tại hội nghị BCH (nếu có). Nếu nhân sự được trên 50% tổng số ủy viên BCH đồng ý giới thiệu (trường hợp có số dư lấy từ cao xuống thấp), đảng ủy trực thuộc gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty.

Bước 3: Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty thẩm định và trình cấp có thẩm quyền chỉ định bổ sung nhân sự vào BCH đảng bộ trực thuộc.

 1. Quy trình bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư.

Sau khi đã được Đảng ủy Tổng công ty đồng ý về chủ trương cho kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BTV, đảng ủy trực thuộc thực hiện các bước sau:

Bước 1: Căn cứ Đề án bổ sung cấp ủy đã được BCH đảng bộ thông qua và quy hoạch cấp ủy đã được duyệt, thường trực đảng ủy trực thuộc hội ý về danh sách nhân sự bổ sung vào BTV hoặc giữ chức Phó Bí thư, Bí thư; quyết định triệu tập hội nghị BTV để lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung vào BTV, giữ chức Phó Bí thư, Bí thư.

Bước 2: Trình, xin ý kiến Đảng ủy Tổng công ty về việc kiện toàn các chức danh, kèm theo hồ sơ nhân sự dự kiến bầu bổ sung UVTV, Bí thư, Phó BT ĐU.

Bước 3: Ban Tổ chức đảng ủy Tổng công ty ĐSVN thẩm định nhân sự; tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu thấy cần thiết); sau đó trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Bước 4: Sau khi có văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý về nhân sự bầu bổ sung vào BTV, bầu giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị BCH bầu bổ sung nhân sự vào các chức vụ trên và gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty để chuẩn y bổ sung nhân sự.

- Trường hợp Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy là Chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ hưu, chuyển công tác ra ngoài doanh nghiệp, sau khi có nhân sự mới giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) hoặc Tổng giám đốc, việc bổ sung nhân sưh vào cấp ủy được thực hiện như sau:

+ Nếu cán bộ bổ nhiệm từ nguồn bên ngoài, Đảng ủy Tổng công ty chỉ định bổ sung nhân sự vào BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư hoặc Bí thư Đảng ủy;

+ Nếu cán bộ bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ, Ban Tổ chức Đảng ủy chỉ đạo bầu  bổ sung BCH, BTV và bầu Phó Bí thư hoặc Bí thư Đảng ủy.

 1. Quy trình bổ sung ủy viên UBKT, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT.

Bước 1:Căn cứ Đề án kiện toàn UBKT đã được BCH đảng bộ cùng cấp thông qua, quy hoạch cấp ủy đã được duyệt và tình hình thực tế của đảng bộ, BTV đảng ủy trực thuộc dự kiến nhân sự bổ sung ủy viên UBKT, hoặc giữ chức Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT, báo cáo về Đảng ủy TCT.

Bước 2: UBKT đảng ủy TCT thẩm định nhân sự, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về nhân sự bầu bổ sung ủy viên UBKT, Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc.

Bước 3: Sau khi cấp có thẩm quyền đồng ý về nhân sự, Đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị BCH bầu bổ sung ủy viên UBKT, bầu bổ sung nhân sự giữ chức Chủ nhiệm UBKT, hoặc hội nghị Ủy ban kiểm tra bầu Phó chủ nhiệm UBKT; gửi hồ sơ về Đảng ủy TCT để chuẩn y bổ sung nhân sự.

- Trường hợp một nhân sự đồng thời được bầu bổ sung ủy viên UBKT và bầu giữ chức Phó chủ nhiệm hoặc Chủ nhiệm UBKT (dụ kiến nhân sự cụ thể đã được cấp có thẩm quyền đồng ý), quy trình thực hiện như sau: Nếu kết quả bầu bổ sung nhân sự vào UBKT được trên 50% tổng số ủy viên BCH đồng ý, hội nghị tiếp tục bầu bổ sung nhân sự giữ chức Chủ nhiệm (tại cùng một hội nghị BCH) hoặc hội nghị UBKT bầu bổ sung nhân sự giữ chức Phó chủ nhiệm.

 1. Thôi tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra
  • Thôi tham gia cấp ủy
 2. Ủy viên BCH đảng bộ trực thuộc có quyết định nghỉ công tác chờ hưu, nghỉ hưu, chuyển công tác ra ngoài đảng bộ, thôi việc, thì đương nhiên thôi tham gia các cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm nghỉ chờ hưu, thời điểm chuyển công tác, thôi việc. Đảng ủy trực thuộc báo cáo Đảng ủy Tổng công ty về việc cán bộ thôi tham gia cấp ủy trong các trường hợp trên.
 3. Ủy viên BCH đảng bộ trực thuộc có quyết định thôi làm công tác quản lý (chức danh quản lý đó thuộc cơ cấu tham gia cấp ủy) thì đảng ủy trực thuộc trao đổi với nhân sự để thống nhất đề xuất việc thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm thôi làm công tác quản lý hoặc tiếp tục tham gia cấp ủy của cán bộ; báo cáo, đề xuất bằng văn bản để Đảng ủy TCT xem xết, quyết định thôi tham gia cấp ủy hoặc thông báo tiếp tục tham gia cấp ủy của nhân sự.
 4. Khi ủy viên BCH đảng bộ trực thuộc có đơn xin thôi tham gia cấp ủy vì lý do cá nhân, BCH đảng bộ họp xem xét đơn, biểu quyết (bằng phiếu kín) để cán bộ thôi tham gia cấp ủy, gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty để quyết định việc thôi tham gia cấp ủy của nhân sự.

5.2. Thôi tham gia Ủy ban kiểm tra cấp ủy

 1. a) Ủy viên UBKT đảng ủy trực thuộc có quyết định nghỉ công tác chờ hưu, nghỉ hưu chuyển công tác ra ngoài đảng bộ, thôi việc, thì đương nhiên thôi tham gia UBKT cấp ủy từ thời điểm nghỉ chờ hưu, thời điểm nghỉ hưu, thời điểm chuyển công tác, thôi việc, Đảng ủy trực thuộc báo cáo Đảng ủy Tổng công ty về việc nhân sự thôi tham gia UBKT.
 2. b) Khi ủy viên UBKT Đảng ủy trực thuộc có đơn xin thôi tham gia UBKT vì lý do cá nhân, đảng ủy họp xét đơn, biểu quyết bằng phiếu kín để cán bộ thôi tham gia UBKT, gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty để quyết định.
 3. Tổ chức thực hiện
 4. Các đảng ủy trực thuộc

Khi có nhu cầu kiện toàn cấp ủy, UBKT, đảng ủy giao cơ quan giúp việc tham mưu thực hiện các bước quy trình, thủ tục theo hướng dẫn này.

 1. Các Ban xây dựng đảng của Đảng ủy Tổng công ty
 • Ban Tổ chức Đảng ủy:

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan (khi Thường trực đảng ủy có yêu cầu) để thẩm định về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ kiện toàn cấp ủy (thẩm định hồ sơ cán bộ, về đơn thư, vụ việc, về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cán bộ);

+ Chuẩn bị quyết định bổ sung, kiện toàn cấp ủy trực thuộc trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

 • Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty:

+ Chủ trì việc thẩm tra đơn thư, vụ việc (nếu có) liên quan đến nhân sự kiện toàn cấp ủy trực thuộc.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định tiêu chuẩn cán bộ phục vụ việc kiện toàn UBKT đảng ủy trực thuộc; chuẩn bị tờ trình về việc kiện toàn ủy viên, Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc trình thường trực ĐU cho  ý kiến về việc kiện toàn UBKT, thảo quyết định kiện toàn UBKT đảng ủy trực thuộc trình Thường trực ĐU ký ban hành.

- Văn phòng và các ban xây dựng đảng khác của Đảng ủy Tổng công ty: theo dõi, tham gia ý kiến về công tác cán bộ của các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu.

 1. Thời hạn
 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc (theo ngày ghi trên dấu công văn đến) kể từ ngày nhận hồ sơ kiện toàn cấp ủy, UBKT hợp lệ, các ban của Đảng ủy thực hiện quy trình thủ tục theo quy định; khi giải quyết, nếu phát sinh nội dung cần thêm thời gian, đơn vị được giao chủ trì phải báo cáo xin ý kiến của Thường trực và thông báo để đảng ủy trực thuộc biết.

Trên đây là Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc ĐU Tổng công ty, các đảng ủy trực thuộc căn cứ hướng dẫn này để triển khai thực hiện thống nhất.

Tệp đính kèm doanhdbsungcapuy.doc
Tải về