Công bố thông tin định kỳ

14:20 | 13/05/2019

Công bố thông tin về Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019, tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018

Tổng công ty ĐSVN công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phá triển năm 2019, Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công bố tiền lương, tiền thưởng và Thông tin về tình hình quản trị & tái cơ cấu tổ chức của Tổng công ty ĐSVN năm 2019. Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. 

 

Tệp đính kèm KHSXKDvaDTPT2019.pdf
Tải về