Công bố thông tin định kỳ

19:05 | 30/03/2021

Công bố thông tin về Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020 và tình hình sắp xếp đổi mới DN

Tổng công ty ĐSVN công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phá triển năm 2020, Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công bố tiền lương, tiền thưởng năm 2020...

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.   

Tệp đính kèm CongBoThongTin-VNR2020.pdf
Tải về