15:57 | 06/03/2020

Công lệnh tốc độ số 01 năm 2020

Ngày 06/3/2020, Tổng giám đốc Đặng Sỹ Mạnh đã ký quyết định số 145/QĐ-ĐS, ban hành Công lệnh tốc độ số 01 năm 2020. 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm CongLenhTocDo-01-2020.PDF
Tải về