Văn bản Đảng ủy

15:24 | 12/11/2014

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; Căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) hướng dẫn thực hiện như sau:

Tệp đính kèm HD-Kiemdiem.zip
Tải về