Hoạt động lãnh đạo

Tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý KCHT và vận tải ĐS

Phó Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với một số đơn vị thành viên của VNR tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương